Ponuka záujmových krúžkov pre deti a mládež v škol. roku 2017/2018

Esteticko-kultúrna oblasť

 • KADERNÍCKY salón – salón zaujímavé účesy, rady, triky a tipy – I.st.
 • KERAMICKÁ dielňa – práca s hlinou a na hrnčiarskom kruhu
 • Klub DELIKATESY – klub varenia, pečenia, cukrárstva pre I.,II.st.
 • Klub PASTELKA – kreatívne činnosti s prvkami artete-rapie pre „tvorivých neposedkov
 • PAPIEROVÁ – dielňa quilling, papierové pletenie, výro-ba recyklovaného papiera a iné pre I.,II. stupeň ZŠ
 • REMESELNÍČEK – ľudová tvorba zo šúpolia, slamy, hliny, dreva, skla, vyšívanie, háčkovanie, tkanie, I
 • SPEVÁČIK – spevácky krúžok pre I.st
 • ŠPERKÁRSKA – dielnička šperky z rôznych materiá-lov, drôtikovanie, fimo, dekoračné predmety.
 • ŠIKUĽKA KOALKA – tvorenie, kreslenie, maľovanie pre deti od 4-6 rokov

Spoločensko-vedná oblasť

 • BABINEC –  babské debaty, skrášľovacie procedúry, vlastnoručne vyrobená kozmetika,… pre dievčatá II. st.
 • BRUŠNÉ TANCE – pre I. stupeň ZŠ
 • Creative ENGLISH – zábavná a tvorivá angličtina pre 1.- 2. roč./3.-4. roč.
 • ENGLISH reading and writing CLUB –  pre II.st.
 • BYSTRÉ HLAVY –  rozvíjanie strategického myslenia a fair play cez netradičné spoločenské, intui-tívne hry a iná zábava
 • Literárno-dramatický krúžok – pre II.st.
 • MLADÝ ZÁCHRANÁR – pre I. st.
 • MULTIMEDIÁLNY krúžok –  pre II. st,
 • Školská TELEVÍZIA a ROZHLAS – pre II. stupeň ZŠ

Prírodno-environmentálna oblasť

 • EKO krúžok – ako chrániť prírodu pre I. stupeň
 • JAZDECKÁ ŠKOLA – postupné zvládnutie jazdenia na koni
 • KLUB Mladého prírodovedca – pre II. stupeň
 • MLADÉ svište – poznávanie prírody a zálesácke zručnosti I. st.
 • VEĽKÝ TRESK – fyzikálno-chemicko-biologický svet objavovania a pokusov pre I.stupeň
 • RECY-VECI – tvorením dáme veciam druhú šancu I.,II.stupeň ZŠ

Športovo-rekreačná oblasť

 • AEROBIC dance s MAJKOU – pre 3.-5. ročník
 • BASKETBAL – dievčatá, chlapci – I.stupňa ZŠ
 • FLORBAL I. + II.stupeň – chlapci, dievčatá – s možnou účasťou vo florbalovom klube
 • FUTBAL – pre I.stupeň ZŠ
 • KARATE – pre začiatočníkov aj pokročilých v rôznych tréningových variantoch – I.,II.stupeň ZŠ
 • LOPTOVÉ HRY – pre dievčatá 3. a 4. ročník
 • MODERNÁ GYMNASTIKA – švihadlo, obruč, tanec pre I.stupeň
 • POHYBKO – pohybvé hry pre 2. ročník
 • STOLNÝ TENIS – pre II. stupeň ZŠ
 • ŠPORTOVÝ KRÚŽOK – hádzaná volejbal pre chlapcov II.stupeň
 • TURISTICKÝ klub RELAX – pre II. stupeň ZŠ
 • VYBÍJANÁ – pre 4. ročník

Pracovno-technická oblasť

 • LEGO krúžok – kreatívne a tematické stavanie pre I. st.
 • MODELÁRSKY krúžok – plastové, papierové modelár-stvo – I.,II.stupeň ZŠ

Slniečkovské krúžky - vždy v stredu

 • VÝTVARNÍČEK – tvorivé dielne, kreatívne ručičky
 • TANEČNÍČEK s Majkou – tanečné hry, choreografie na pop music pre 1. a 2. ročník
 • ČO JE ZA OPONOU? – divadelný krúžok
 • ČIŽMIČKY – folklórna prípravka
 • HOPKÁČIK – pohybové hry a aktivity, loptové hry…
 • INTERNETOVÝ SVET – práca s počítačom, vzdelávanie, hry,…
 • HLÁSOK – hlasová príprava a spev
 • ZDRAVOŤÁČIK – zdravoveda, prvá pomoc, spoznávanie prírody, lieči-vých rastlín
 • DOBRE VEDIEŤ – Kvízové stredy – zaujímavosti o zvieratách, rastli-nách, našom tele a histórii
 • RÝCHLA HRA – stolný tenis