Čo robíme

  • pravidelná činnosť  v záujmových útvaroch formou krúžkov a klubov
  • príležitostná činnosť formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a exkurzií
  • prázdninová činnosť formou stálych, putovných alebo víkendových táborov a odborných sústredení
  • spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného i osobného záujmu detí a mládeže
  • podnikateľská činnosť v zmysle platných predpisov

Kto u nás pracuje

Mgr. Zuzana Trniková – riaditeľka SCVČ Relaxačik, 
koordinátor esteticko-kultúrno-prírodovedno-športovo-preventívnych činnosti

Iveta Antalovová – koordinátor umelecko-esteticko-technických činností

Základné info o našom centre

Oficiálny názov: Súkromné centrum voľného času, Moskovská 2, Banská Bystrica
Zriaďovateľ: Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská ul.2, Banská Bystrica

Súkromné centrum voľného času (ďalej centrum, prípadne SCVČ) je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou.

Svoju činnosť uskutočňuje podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z.z. o o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia a vnútorných dokumentov.
Úlohou súkromného centra voľného času je vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť formou záujmovej rekreačnej a športovej činnosti pre deti a mládež v priebehu roka, vrátane prázdnin, s dôrazom na realizáciu programov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pre sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.
Účastníkmi činnosti v centre sú deti a mládež od predškolského veku až po mládež do 26 rokov, rodičia s deťmi a ďalší záujemcovia o aktívne využívanie voľného času.

To sme my :o)
null