Školský poriadok Súkromného centra voľného času

SÚHLAS zákonného zástupcu na používanie osobných údajov dieťaťa

Poplatky za krúžky na šk. rok 2019/2020

Máte záujem o krúžok? Vyplňte si prihlášku a doručte nám ju.

ŽIADOSŤ o prijatie do záujmového útvaru na šk. rok 2020/2021 pre člena mladšieho ako 15 rokov

ŽIADOSŤ o prijatie do záujmového útvaru na šk. rok 2020/2021 pre člena od 15 rokov